Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / ČD vydaly další Vědeckotechnický sborník

ČD vydaly další Vědeckotechnický sborník

30.11.2018 – autor: JANA ŠVAJNEROVÁ

Na webových stránkách Vědeckotechnického sborníku ČD (https://vts.cd.cz/) bylo začátkem měsíce zveřejněno nové, 46. číslo. Vědeckotechnický sborník Českých drah je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. Publikují v něm vědci a odborníci nejen z řad zaměstnanců Českých drah, SŽDC, ale i vysokých škol, veřejných a soukromých výzkumných ústavů. V obsahu aktuálního čísla naleznete 8 příspěvků, jejichž anotace zde přinášíme

ČD vydaly další Vědeckotechnický sborník

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Evropský železniční výzkum Shif2Rail a zapojení českých subjektů

Článek se zabývá aktuálním stavem výzkumu a inovací v rámci společného podniku Shift2Rail jednak z hlediska celoevropského i v kontextu zapojení českých aktérů do řešení projektů. Dále je diskutována budoucnost pokračování této technologické iniciativy a stěžejní oblasti inovačních a výzkumných aktivit vedoucí k posílení ostavení železniční dopravy v evropském dopravním systému. 

Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. – prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Metodika hodnocení způsobilosti v řízení procesů a dopravních systémů v rámci normality rozdělení dominantního znaku jakosti

Článek se zabývá výkonností a způsobilostí, což je vlastností výrobních a nevýrobních procesů a systémů, dopravních systémů, výrobních automatizovaných a středně automatizovaných zařízení a měřicích systémů trvale dosahovat výstupy vysoké kvality a kvalitativních normativních standardů. Kvalitativní kritéria jsou specifikována zákazníkem, případně dalšími normativními způsoby. Jsou požadována zákazníky, ale jsou též i v zájmech výrobců realizovat kvalitní konkurenceschopnou produkci. Komplexní hodnocení výkonnosti je základem konkurenceschopnosti firmy v globalizovaném tržním prostředí. Kvantitativní vyjádření výkonnosti a způsobilosti je realizováno pomocí ukazatelů výkonnosti a způsobilosti, které by měly splňovat taková kritéria jako jednoduchost, univerzálnost, srozumitelnost, názornost a širokou vypovídací schopnost.

Ing. Roman Daněk, Ph.D. – Lukáš Zástěra

Operativní řízení u ČD, a.s. a jeho IT podpora

Tento článek obsahuje vymezení a specifikaci operativního řízení železničního osobního dopravce ČD, a.s. V úvodní kapitole definuje základní obecné bloky činnosti operativního řízení železničního osobního dopravce. V následující části pak popisuje situaci dispečerského řízení společnosti ČD, a.s. Současně také specifikuje potřebný informační systém sloužící pro podporu operativního řízení železničního osobního dopravce. V závěrečné části článek identifikuje další očekávané směry a trendy v operativním řízení.

Ing. Michal Hanák – Ing. Petr Kroča – Ing. Jiří Čáp

Podpora přeprav mimořádných zásilek

Tento článek se zabývá počítačovou podporou v oblasti přepravy mimořádných zásilek (MZ) po železnici. Podporou je myšlen soubor aplikací a modulů rodiny MIMOZA, které pomáhají pracovníkům oddělení mimořádných zásilek (jak u infrastruktury, tak u dopravce) v přehledném projednávání, prověřování, řízení a sledování MZ na železnici.

Ing. Martin Švehlík – Ing. Marek Pinkava – Ing. Petr Provazník

Postup přípravy VRT v ČR

Článek se věnuje aktuálnímu stavu přípravy výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Zmíněny jsou jak technické aspekty přípravy VRT, tak aspekty legislativní, územní a celospolečenské. Pozornost je věnována přínosům VRT pro regiony a provázanosti VRT s existující konvenční železniční sítí. Popsán je i evropský kontext otázky realizace VRT v ČR a mezinárodní spolupráce v přípravě VRT. Proces přípravy VRT je vysvětlen jako komplexní a náročná mezirezortní úloha. Popsáno je i to, že pojem vysokorychlostní železnice zahrnuje nejen infrastrukturu, ale i vozidlový park včetně potřebného zázemí a také systémy řízení provozu a zajištění provozuschopnosti tratí.

Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. – Ing. Pavel Zdvořák

Problémy hodnocení výkonnosti a způsobilosti řízení procesů v rámci nesplnění normality rozdělení dominantního znaku jakosti

Článek se zabývá výkonností a způsobilostí, což je vlastností výrobních a nevýrobních procesů a systémů, výrobních automatizovaných a středně automatizovaných zařízení a měřicích systémů trvale dosahovat výstupy vysoké kvality a kvalitativních normativních standardů. Řeší problémy v případě, že výstupy z procesů nemají normální rozdělení pravděpodobnosti, či počet pozorování je malý. Článek se dále zabývá hodnocením výkonnosti a způsobilosti v případě neměřitelných znaků jakosti navazující na statistickou regulaci srovnáním. Cílem je specifikovat pohledy na využití indexů výkonnosti a způsobilosti nejsou – li plně splněny podmínky výchozí podmínky normality dat, odlehlosti pozorování, statisticky stabilních procesů. Součástí je též pohled stanovení odhadu neshodných produktů.

Ing. Jiří Pohl – Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

Provoz nákladních vlaků délky 740 m, díl I.

Účinným nástrojem ke zvýšení výkonnosti a efektivnosti nákladní železniční dopravy je zvyšování délky, a tedy i hmotnosti nákladních vlaků. Na železničních tratích, náležících k hlavní evropské síti, je nařízeno zajistit provoz vlaků délky alespoň 740 m. To nařízení se týká všech tří strukturálních subsystémů tvořících traťovou část železničního systému (trať, elektrické napájení, řízení a zabezpečení) i subsystému vozidla. Proto je na místě identifikovat všechny atributy, které s vozbou dlouhých a těžkých nákladních vlaků souvisejí a koordinovaně je řešit tak, aby byl železniční systém při řešení této úlohy funkční a vnitřně vyvážený. První díl tohoto pojednání je zaměřen především na aspekty, které přímo souvisí s vyvíjením tažných a tlačných sil potřebných k vozbě dlouhých a těžkých vlaků, tedy zejména na jízdu nákladních vlaků do stoupání.

Ing. Mgr. Robert Číhal, CSc.

Výhybky a výhybkové konstrukce jako objekt modelování v rámci projektů typu BIM

Od doby vydání základních koncepčních materiálů k problematice BIM realizovaných v září 2017, došlo v oblasti propracování podrobnějších metodických dokumentů této metody k výraznému pokroku. Motivující je zejména časový horizont r. 2022, od kterého by mělo být využití metody BIM závazné pro přijímání nabídek realizace nadlimitních zakázek stavebních prací v rámci veřejných soutěží vyhlašovaných ze strany orgánů veřejné správy v rolích investorů. Dopravní a speciálně železniční stavitelství vykazují oproti předchozím typům staveb řadu specifik, které objektivně vyvolávají opožďování uplatnění metody BIM v tomto oboru. Příspěvek se pokouší tuto problematiku podrobněji, metodou „zdola nahoru“, zanalyzovat a vytýčit alespoň předběžné okruhy dalšího metodického i praktického úsilí, vedoucího k vytvoření podmínek přiměřených k nárokům na uplatnění technologií BIM při projektování a realizaci rozsáhlých dopravních staveb.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Modernizace čtrnácti EffiShunterů je hotováModernizace čtrnácti EffiShunterů je hotová

21.2.2024 - České dráhy mají už zpět všech 14 lokomotiv řady 742, které daly ke kompletní modernizaci do společnosti CZ LOKO. Stalo se tak prakticky o rok dříve, neboť kontrakt za více než 684 milionů Kč předpokládal dokončení posledního… »

ČD Minibary loni obsloužily skoro 1,2 milionu cestujícíchČD Minibary loni obsloužily skoro 1,2 milionu cestujících

16.2.2024 - Více než 400 tisíc šálků kávy, ale také pivo nebo cappuccino. Tyto nápoje jsou i nadále nejoblíbenějšími položkami, které se prodávají v minibarech Českých drah. Mezi vyhledávané občerstvení patří také croissanty, bagety… »

ČD a Siemens rozšiřují dlouhodobou spolupráciČD a Siemens rozšiřují dlouhodobou spolupráci

13.2.2024 - Zástupci Českých drah, Siemens Mobility a dceřiné společnosti DPOV podepsali smlouvu v systému Rail Cover. Kontrakt umožňuje nový přístup k údržbě lokomotiv Vectron, spojující servisní, odborné a technologické kapacity… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika