Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Ocenili jsme 27 příběhů odvahy a hrdinství

Ocenili jsme 27 příběhů odvahy a hrdinství

10.10.2013 – autor: BRIGITA KOLÁŘOVÁ

Ve čtvrtek 3. října bylo oceněno 27 zaměstnanců Českých drah. Každý z nich se významným způsobem podílel na odvrácení značných škod, případně i na záchraně lidského zdraví a životů. Náměstek generálního ředitele ČD pro průřezové činnosti Ivo Veselý jim předal diplomy, upomínkové předměty a ženám i květiny. Ceremoniálu na pražském hlavním nádraží se zúčastnili také zástupci odborů.

Ocenili jsme 27 příběhů odvahy a hrdinství

Petr Groll

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 2. června 2013 zpozoroval mezi stanicemi Rynoltice a Křížany sesuv náspu tratě pod vlastní rychlíkovou soupravou. Tuto skutečnost bezprostředně po zastavení vlaku nahlásil výpravčímu, čímž zabránil odjezdu dalších vlaků na poškozený úsek tratě. Svým profesionálním postojem zabránil mimořádné události s velkými následky. 

Václav Mašek

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 30. července 2013 vedl osobní vlak Semily – Liberec, pod kterým se na zastávce Sedlejovice utrhl násep tratě po přívalovém dešti. Vlak zastavil za inkriminovaným úsekem, poškozené místo ohledal a neprodleně situaci nahlásil výpravčím obou sousedních stanic. Tímto jednáním předešel dalším škodlivým následkům. 

Miroslav Vašík

strojvedoucí DKV Olomouc

Dne 5. srpna 2013 poskytl kvalifikovanou první pomoc cestujícímu, který při výstupu z vlaku upadl do bezvědomí. Péči o cestujícího zajišťoval až do příjezdu záchranné služby.

Ondřej Adamczyk

strojvedoucí DKV Olomouc

Dne 13. července 2013 došlo na železničním přejezdu ke střetu osobního vlaku s cisternou. Pan Adamczyk i přesto, že byl sám zraněn, poskytl první pomoc zraněným cestujícím a provedl všechny úkony k zabezpečení vozidla. Po ošetření v nemocnici byl i nadále nápomocen vyšetřování mimořádné události a odstraňování jejích následků. 

Jiří Borecký

strojvedoucí DKV Praha

Dne 25. června 2013 řídil vlak, který byl při vjezdu do stanice Žalhostice chybou cizího subjektu puštěn na obsazenou kolej, na které stál jiný osobní vlak. Zodpovědným výkonem služby a duchapřítomným jednáním vlak bezpečně zastavil za pomoci rychločinného brzdění. Zabránil tak nejen újmě na zdraví cestujících, ale i vysokým materiálním škodám. 

Otakar Holcknecht

strojvedoucí DKV Praha

Dne 15. dubna 2013 při vjezdu do stanice Řetenice byl chybou cizího subjektu puštěn jeho vlak na obsazenou kolej, na které stálo jiné drážní vozidlo. Zodpovědným výkonem služby a duchapřítomným jednáním se mu podařilo za pomoci rychločinného brzdění bezpečně vlak zastavit. Zabránil tak nejen újmě na zdraví cestujících, ale i vysokým materiálním škodám. 

Petr Neuman

strojvedoucí DKV Praha

Dne 16. května 2013 ve stanici Chotětov při vedení vlaku spatřil v kolejišti vyvrácený strom. Ihned zahájil rychločinné brzdění, opustil stanoviště a stačil odvést několik cestujících, kteří pobývali v prostoru za stanovištěm strojvedoucího. Duchapřítomným přístupem zabránil zranění těchto cestujících a výrazně eliminoval možnou škodu na majetku ČD. 

Martin Havelka

strojvedoucí DKV Praha

Dne 1. června 2013 při vedení vlaku spatřil strom spadlý na trakční vedení přes obě traťové koleje. Pro krátkou vzdálenost od překážky se mu nepodařilo vlak úplně zastavit a do stromu najel. Pomocí návěsti Stůj, zastavte všemi prostředky ale uspěl v zastavení vlaku EC přijíždějícího z opačného směru. Svým počínáním zabránil újmě na zdraví cestujících a vlakového personálu a vzniku další značné materiální škody. 

Václav Houfek

strojvedoucí DKV Praha

Dne 20. října 2012 mezi stanicemi Ratboř a Bečváry spatřil v průjezdovém profilu stojící nákladní automobil. Neprodleně zahájil rychločinné brzdění, opustil stanoviště a ještě stihl varovat cestující ve voze. Díky duchapřítomnému jednání pana Houfka nedošlo k vážnému zranění cestujících a výrazně větším materiálním škodám. 

Jiří Křivský

strojvedoucí DKV Praha

Dne 6. července 2013 v úseku Výhybna Vyšehrad – Praha hl. n. spatřil před vjezdem do tunelu dvě dívky, které ležely v sousední koleji. Okamžitě nahlásil tuto skutečnost dopravní kanceláři, která zastavila provoz. Pozorným výkonem služby zabránil ohrožení života dívek. 

Zdeněk Kudlička

vedoucí posunu DKV Praha

Dne 14. listopadu 2012 došlo ve stanici Děčín k ujetí nákladních vozů. Zdeňkovi Kudličkovi se podařilo na základě upozornění výpravčího ústředního stavědla položit zarážku, o kterou následně vozy zastavily. Svým pohotovým zásahem tak zabránil vzniku velmi závažných následků. 

Marek Stříška

strojvedoucí DKV Praha

Dne 27. června 2013 při vedení rychlíku z odbočky Balabenka do stanice Praha-Holešovice zaregistroval silný ráz od pojezdu lokomotivy. Své podezření na vadu kolejnice ihned nahlásil výpravčímu a požádal o kontrolu dotčeného místa i strojvedoucího protijedoucího rychlíku. Zjištěna byla vylomená hlava kolejnice v délce cca 30 cm. Svým jednáním zabránil možnému vykolejení následného vlaku a případné újmě na zdraví cestujících a materiální škodě. 

Peter Kyjo

strojvedoucí DKV Praha

Dne 8. prosince 2012 došlo na zastávce Lázně Toušeň k fyzickému napadení strojvedoucího cestujícím, který pod vlivem návykových látek vnikl na jeho stanoviště. Bez ohledu na osobní napadení zajistil přivolání Policie ČR a tím zabránil vzniku dalších škod a možnému napadení cestujících. 

Zdeněk Kunc

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 17. července 2013 při vedení osobního vlaku velmi pohotově zareagoval, když před vjezdem do stanice Holýšov zastavil před silničním návěsem, který uvízl na železničním přejezdu. Díky tomu zabránil střetu vozidel s možným zraněním cestujících a rozsáhlým materiálním škodám. 

Ota Hönig

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 22. července 2013 při vedení osobního vlaku spatřil osobu sedící v kolejišti. Jelikož nereagovala na výstražná znamení, použil ihned rychločinné brzdění. Díky své pohotové reakci zabránil zdravotní újmě této osoby s fatálními následky. 

Pavel Klíma

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 25. prosince 2012 při jízdě osobního vlaku spatřil v traťovém úseku Lipka – Vimperk skalní sesuv zasahující do profilu tratě. Použitím rychločinného brzdění zabránil najetí do balvanů, čímž zabránil zranění cestujících, personálu a vzniku velkých materiálních škod. 

Karel Radvanovský

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 3. června 2013 při jízdě v traťovém úseku Volyně – Čkyně spatřil strom spadlý na trať. Použitím rychločinného brzdění zabránil najetí do překážky, újmě na zdraví a vzniku škod. 

Petr Hlaváček

strojvedoucí DKV Brno

Dne 11. května 2013 za jízdy vlaku zabránil značné škodě na majetku ČD tím, že včas zavolal hasičskou záchrannou službu k likvidaci požáru na vozidle. 

Richard Holomek

strojvedoucí DKV Brno

Dne 3. ledna 2013 poskytl kvalifikovanou první pomoc zraněné osobě, která ležela vedle kolejiště a silně krvácela na hlavě. Ke zraněnému neprodleně přivolal odbornou pomoc. 

Petr Martinek

systémový specialista RSM Ústí nad Labem

Martin Žoha

vedoucí provozu infrastruktury RSM Ústí nad Labem

Nad rámec svých pracovních povinností přispěli ke snížení rozsahu povodňových škod na majetku ČD, zejména se významnou měrou podíleli na zabezpečení nutného provizorního provozu výpravní budovy stanice Ústí nad Labem hl. n. při povodních v červnu 2013. 

Jiří Zavičák

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Val. Meziříčí

Dne 11. února 2013 zachránil život cestujícímu ve vlaku, který prodělal silný infarkt. Zajistil mimořádné zastavení vlaku ve stanici Mohelnice, kde si dotyčného převzala záchranná služba. Bez okamžité pomoci pana vlakvedoucího by cestující byl ohrožen na životě. 

Dita Darmovzalová

průvodčí osobních vlaků – stevard RCVD Brno

Dne 18. června 2013 zachránila život cestující ve vlaku, která nereagovala na podněty a vykazovala známky ohrožení života. Neprodleně přivolala lékařskou pomoc a do jejího příjezdu poskytovala první pomoc.

Eliška Lupačová

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

Dne 11. května 2013 doprovázela osobní vlak, ve kterém bylo strojvedoucím zjištěno zahoření ve stropním prostoru oddílu pro cestující. Paní Lupačová neprodleně zahájila evakuaci cestujících, zajistila náhradní autobusovou dopravu a po celou dobu cestující informovala a zjišťovala možné zachování přípojů. Svým profesionálním přístupem zabránila ohrožení zdraví cestujících a škodám na majetku ČD. 

Jaroslava Fryštáková

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

Dne 18. března 2013 doprovázela osobní vlak. Během jízdy vlaku došlo k pádu stromu na trať a následnému najetí vlaku do překážky. Po předání informace dispečinku informovala a uklidňovala cestující a pomáhala s jejich evakuací do náhradní soupravy. Ještě další den po nehodě se podílela na odklízecích pracích v místě pádu stromu. Profesionálním postojem k řešení vzniklé situace a empatickým přístupem k cestujícím předešla dalším škodlivým následkům a přispěla k poklidnému průběhu celé evakuace cestujících. 

Vladimír Horák

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Hradec Králové

Dne 21. února 2013 při jízdě vlaku zjistil, že v oddílu pro cestující se šíří dým vycházející z prostoru strojovny. Po ohledání zjistil požár olejových látek ve strojovně u motoru hnacího vozidla. Neprodleně informoval strojvedoucího a aktivně se podílel na uhašení požáru. Rozhodným jednáním a aktivním přístupem podstatně zabránil vzniku větších materiálních škod. 

Alexandra Horníčková

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

Dne 2. ledna 2013 doprovázela osobní vlak. Na trati před zastávkou Ivančice došlo ke sražení osoby. Společně se strojvedoucím ošetřili zraněnou osobu, která měla poraněnou hlavu. Do příjezdu záchranné služby udržovala zraněného při vědomí. Poskytnutím kvalifikované první pomoci významně napomohla k záchraně lidského života.


Průměrné hodnocení (11 hlasů): 4.27

Fotogalerie

Další články této rubriky

Na fotbalové EURO 2024 pohodlně vlakemNa fotbalové EURO 2024 pohodlně vlakem

26.5.2024 - Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 se nezadržitelně blíží a mnozí fanoušci začínají plánovat, jak se dopraví na zápasy konané v celkem deseti německých městech. Pohodlnou a zároveň ekologickou variantu přepravy nabízejí… »

České dráhy zahájily soutěžní dialog na nové moderní sídloČeské dráhy zahájily soutěžní dialog na nové moderní sídlo

20.5.2024 - České dráhy zahájily soutěžní dialog na nové sídlo Skupiny ČD v Praze. Administrativní a provozní zaměstnanci ČD jsou nyní rozmístěni v několika budovách v Praze, společnost proto hledá velký administrativní komplex s kapacitou… »

Cestování do Německa během léta s povinnými místenkamiCestování do Německa během léta s povinnými místenkami

19.5.2024 - Mezistátní vlaky EC mezi ČR a Německem na lince z Prahy přes Drážďany a Berlín do Hamburku a dalších severoněmeckých měst bude od 1. června do 1. září 2024 možné použít jen s povinnou místenkou. Dočasnou změnu zavádí… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika