Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / VUZ akreditoval certifikační orgán pro systémy managementu

VUZ akreditoval certifikační orgán pro systémy managementu

2.10.2022 – autor: JIŘÍ NEVŘELA

Výzkumný Ústav Železniční a jeho Certifikační orgán systémů jakosti (COSJ) si kladou za cíl rozšiřovat své služby a nabízet zákazníkovi komplexní nabídku služeb v oblasti posuzování. Nyní má COSJ na cestě do budoucnosti za sebou velmi významný krok: získal akreditaci svých služeb v oblasti systémů managementu a zákazníkům nově nabízí provedení certifikace dle ISO 9001.

VUZ akreditoval certifikační orgán pro systémy managementu

V květnu tohoto roku skončil proces získávání akreditace v oblasti systémů managementu. Po úvodní části procesu akreditace, který se odehrával v kancelářích VUZ a posuzovatelé ČIA důkladně zkoumali nutnou systémovou dokumentaci a kvalifikaci auditorů v jednotlivých oborech, následoval praktický witness audit.  Audit musel být proveden u prvního zákazníka certifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Auditoři COSJ v jeho průběhu posuzovatelům v praxi předvedli způsob jeho provedení. Vzhledem k tomu, že výsledek posuzování byl ze strany akreditačního orgánu ČIA vyhodnocen pozitivně a COSJ splnil všechny podmínky k udělení akre­ditace, může se nově pyšnit získaným Osvědčením o akreditaci č. 3257.

Obory, kde to umíme
Jako každé osvědčení, i toto vymezuje svůj rozsah platnosti. Rozsah získané akreditace COSJ odráží oblasti, ve kterých VUZ vyniká a opakovaně prokazuje svou odbornost. V praxi to znamená, že má dostatek vlastních odborných technických expertů.
Jako první oblast, kde COSJ nabízí své certifikační služby, se určitě patří zmínit oblast dopravy, zejména té železniční. Umíme si však bez problémů poradit i s jinými druhy osobní pozemní dopravy. 
Oborem pro VUZ velmi blízkým je strojírenství, kde se systém managementu kvality posuzuje i třeba v rámci příslušných modulů TSI. V rámci tohoto oboru stojí určitě za zmínku oprava či údržba kolejových vozidel stejně jako výroba lokomotiv. Obecně sem tedy můžeme zahrnout provádění oprav strojů.
V další oblasti stavebnictví pak realizujeme nejen zakázky související s výstavbou železnic, ale i budování pozemní infrastruktury, mostů, tunelů či jiných komunikací. U této oblasti umíme posoudit výstavbu bytových či nebytových budov i obory, které se stavebnictvím úzce souvisí. Zmínit můžeme například elektroinstalační a instalatérské práce.
Možná překvapivě míříme do oblasti služeb, v tuto chvíli do posuzování firemního vzdělávání. Důvodů by se dalo zmínit více, ten hlavní však je, že firemní vzdělávání a jeho kvalita přímo souvisí s kvalitou prováděných činností ve firmě a s jakostí výsledného produktu pro zákazníka. Vidíme to v praxi z obou stran.

Cesta k certifikaci
Souhrn všech požadavků normy ISO 9001 tvoří základní předpoklad pro nastavení fungujícího systému řízení kvality. Funkčnost takového systému se promítá zejména do garance kvality vyráběného produktu či služby poskytované zákazníkovi. V praxi lze zjednodušeně říci, že firma zná svoje činnosti, které realizuje pomocí nastavených procesů. Metriky jednotlivých procesů a fakta z prováděného monitorování a měření jí pomáhají při vyhodnocování výkonnosti a jsou podkladem managementu pro další rozhodování. Stejně tak si musí být firma vědoma potřebnosti a kvality zdrojů, které k realizaci svých činností využívá, a monitorovat požadavky klíčových partnerů či zainteresovaných stran.
Mít certifikaci dle ISO 9001 pro zákazníka znamená, že mu nezávislý certifikační orgán, v tomto případě VUZ COSJ, ověří splnění všech požadavků kladených normou. Jako potvrzení konečné shody je zákazníkovi vystaven mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9001. COSJ pak v rámci každoročních pravidelných návštěv ověřuje nejen dříve potvrzenou shodu, ale i to, jak se dané firmě daří plnit stanovené cíle pro zlepšování. 
Provádění a postup certifikace mají jasně stanovená pravidla, která vychází z akreditačních požadavků. S tímto postupem je zákazník předem seznámen a COSJ dodržování tohoto postupu garantuje.

Další cíle v posuzování systémů managementu
Jak již bylo zmíněno výše, certifikace systémů managementu kvality navazuje na činnost COSJ v rámci posuzování autorizované osoby, jeho akreditace a nabízení jeho služeb širšímu spektru zákazníků je tak logickým krokem. Situace na trhu certifikací však před COSJ klade další cíle. Chce-li se rovnat „starším a již zabydleným hráčům“ na tomto trhu, musí své služby rozšiřovat, a to nejen o další systémy managementu běžně známé pod hlavičkou integrovaného manažerského systému. Chce nabídnout více. Integrovaný manažerský systém v sobě integruje požadavky systémů managementu ve více oblastech, jako jsou bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí, měření uhlíkové stopy nebo i hospodaření s energií. Jedná se o oblasti, které lze v širších souvislostech zařadit do pilíře společenské odpovědnosti a udržitelnosti. A přesně to je problematika, která se v dnešním podnikatelském světě vyvíjí a stále více a více proniká do reportingu firem. 
Samostatnou kapitolou je pak oblast bezpečnosti, a to nejen v podobě systémů managementu v oblasti bezpečnosti informací dle normy ISO 27001. Stále více je pak skloňováno samotné zajištění kybernetické bezpečnosti. Odolnost a kybernetická bezpečnost jsou očekávány i u samotných produktů, jako jsou například řídicí a ovládací systémy. Takové ověření je pak neoddiskutovatelným důkazem fungujícího sytému kvality výroby. 

I v kvalitě je prostor se posouvat
Akreditace ISO 9001 není pro VUZ posledním slovem ani v kvalitě. Tento systém založený na plnění generických požadavků lze využít a vhodně doplnit v jednotlivých podnikatelských segmentech. Jako příklad můžeme zmínit systém provádění údržby kolejových vozidel, který je v železničním průmyslu známý jako ECM. Struktura požadavků má totiž mnoho společného. VUZ toto chce ve spolupráci se svou dceřinou společností VUZ Slovakia využít. Posouzení požadavků na kvalitu u zákazníka musí být komplexní a je naší ambicí tuto komplexní službu nabídnout.

Výsledky se neměří jen penězi 
Jak již bylo zmíněno, reporting firem se mění. Je v něm stále více místa i pro nefinanční ukazatele, které odráží dopad prováděných činností firmy. Mezi zahrnuté aspekty můžeme třeba zmínit vliv nejen na výkonnost společnosti, ale rovněž i životní prostředí či zdraví lidí. Jinými slovy jsou více využívány ukazatele, které jsou tak blízké prostředí systémů managementu kvality. Správně uchopené naplňování certifikačních požadavků pak ve skutečnosti znamená pevné základy systému řízení společnosti. 
Posouzení systému kvality pro nás znamená více než jen vydání certifikátu. Chceme společně se zákazníkem hledat synergie, tedy hledat úspory či zvyšovat jeho výkonnost. Plánování a fungování činnosti u VUZ je založeno na zlepšování. A tímto naším firemním „DNA“ plánujeme nakazit i naše zákazníky. 
VUZ a jeho COSJ jsou na začátku nové etapy posuzování. Mottem VUZ je autorizovat budoucnost, COSJ jako jeho součást chce být partnerem na cestě k vyšší výkonnosti.
 


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 1

Další články této rubriky

VUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbámVUZ nabízí novou službu: posuzování odolnosti proti kybernetickým hrozbám

31.12.2023 - Kybernetická bezpečnost je dnes zásadním tématem napříč celou řadou oblastí. Je spojená nejenom s každou oblastí, kde se nachází elektronika, ale i s každým člověkem. Útoky na jednotlivce přibývají a jsou stále… »

Podílíme se na vytváření moderní železniční infrastrukturyPodílíme se na vytváření moderní železniční infrastruktury

1.12.2023 - Železniční infrastruktura se neobejde bez spolupráce řady profesí. Pokud všichni plní své úkoly, jde o sehraný orchestr, který zabezpečuje spolehlivou a bezpečnou funkci železnice jako celku. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) plní… »

Rozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnostiRozšíření oprávnění VUZ k posuzování bezpečnosti

11.11.2023 - Inspekční orgán č. 4056 Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) má oprávnění od Českého institutu pro akreditaci (ČIA) k nezávislému posuzování bezpečnosti technických změn v evropském železničním systému v subsystémech… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika