Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Budoucnost železnice? Bez hodnocení bezpečnosti nepředstavitelná

Budoucnost železnice? Bez hodnocení bezpečnosti nepředstavitelná

26.1.2022 – autor: KAREL BENEŠ, MILAN SLIVKA Foto: ARCHIV VUZ

Problematika zabezpečovací a sdělovací techniky je ve Výzkumném Ústavu Železničním (VUZ) tradičním oborem. V historii se pracovníci VUZ zabývali i vývojem zabezpečovací a sdělovací techniky, aktuálně se VUZ zaměřuje zejména na problematiku nezávislého hodnocení a posuzování zabezpečovacích a sdělovacích systémů pro své zákazníky, tedy výrobce či integrátory systémů.

Budoucnost železnice? Bez hodnocení bezpečnosti nepředstavitelná

Nezávislé hodnocení a posuzování zabezpečovacích a sdělovacích systémů jsou předmětem činností dvou oddělení VUZ – oddělení zabezpečovacího a oddělení ERTMS. Tento článek se zaměřuje na nejrozsáhlejší činnost oddělení zabezpečovacího, což je hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení a systémů. Zařízení patří k řídicím systémům, které svou konstrukcí a provedením prvořadě kontrolují, zda zamýšlené dispozice dopravních zaměstnanců jsou bezpečné a zda jimi nařízené výkony se provádějí tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost železniční dopravy.
K tomu zabezpečovací zařízení zajišťují funkčnost všech dílčích prvků, které se podílejí na provedení požadované funkce (například rozsvícení povolující návěsti pro jízdu vlaku). Aby bylo možné hovořit o zabezpečovacím zařízení, musí takové zařízení splnit ještě další zásadní požadavek. A tím je taková konstrukce, aby bezpečnost byla zachována i při jakékoliv možné poruše vlastního zařízení. Důsledkem druhého charakteristického rysu zabezpečovací techniky, tedy převedení poruch bezpečnějším směrem, je, že téměř každá porucha zabezpečovacího zařízení znamená omezení dopravy.

Bezpečnost a spolehlivost
Zjednodušeně se dva základní požadavky uvedené výše nazývají požadavky na funkční a technickou bezpečnost. Přitom k tomu, aby zabezpečovací zařízení bylo reálně využitelné, je nutné, aby bylo pro konkrétní aplikaci správně vyvinuto, vyrobeno, namontováno a udržováno. A je také nezbytné, aby zabezpečovací zařízení bylo vysoce spolehlivé, neboť jeho případné provozní výpadky by vedly k nepřímému ohrožení bezpečnosti železniční dopravy. Hodnocením bezpečnosti zabezpečovacích zařízení se ve VUZ zabývají pracovníci na pracovištích VUZ v Plzni a v Mostech u Jablunkova. Přičemž pro pracoviště v Mostech se jedná v podstatě o výhradní činnost.
Proces hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení je nedílnou součástí jejich životního cyklu. Požadavky a podmínky tohoto procesu stanovují v rámci Evropy příslušné normy, směrnice a nařízení. Přičemž klíčovou je norma ČSN EN 50129 a normy s ní související. V souladu s uvedenými normami se zabývá hodnocení bezpečnosti celým životním cyklem zabezpečovacích zařízení. Podobně jako v analogických případech posuzování a certifikace jiných výrobků, i pro hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení se vyžaduje, aby bylo prováděno subjektem nezávislým na žadateli o jeho provedení. V českých podmínkách se tyto subjekty nazývají hodnotitelé bezpečnosti (případně nezávislí hodnotitelé bezpečnosti). VUZ příslušným pověřením disponuje, tudíž je oprávněn provádět hodnocení bezpečnosti všech kategorií a typů zabezpečovacích zařízení (od těch nejjednodušších až po nejsložitější systémy pro řízení a zabezpečení dopravy včetně systému ETCS).


Požadavky podlemezinárodních norem
Hodnocení bezpečnosti lze popsat jako složitý analytický proces, který pracovníci VUZ provádějí nad dokumentací, již dodávají naši zákazníci. Ve smyslu normy ČSN EN 50129 a norem souvisejících je dodávaná dokumentace nazývána jako důkaz bezpečnosti. Důkaz bezpečnosti musí pokrývat a dokládat plnění hlavních charakteristik pro zabezpečovací zařízení. Konkrétní požadavky na funkční bezpečnost nedefinuje norma ČSN EN 50129 a normy související, ale jiné normy a předpisy na národní či evropské úrovni (například pro systém ETCS jsou to specifikace dle technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystémy řízení a zabezpečení). Požadavky na technickou bezpečnost jsou principiálně definované především normou ČSN EN 50129. S ohledem na různorodost zabezpečovacích zařízení však nelze tyto požadavky definovat konkrétně, což je typicky podstatným důvodem, proč je dokladování a následně prokázání splnění požadavků na technickou bezpečnost složitým úkolem (z pohledu časového i odborného). Důsledkem toho je, že proces hodnocení bezpečnosti je běžně procesem iteračním a probíhá formou diskuse a argumentace mezi hodnotitelem bezpečnosti a zákazníkem. Výsledkem procesu je v některých případech i nutnost provedení úprav hodnoceného zařízení, téměř ve všech případech je pak výsledkem úprava předkládané dokumentace (důkazu bezpečnosti).
Výstupem hodnocení bezpečnosti jsou Zprávy o hodnocení bezpečnosti, které jsou pak pro zákazníky VUZ jedním z nezbytných podkladů pro nasazování zabezpečovacích zařízení do provozu.

Aktuální projekty a příležitosti
Na pracovišti v Mostech u Jablunkova se aktuálně uskutečňuje hodnocení bezpečnosti elektronických staničních zabezpečovacích zařízení, počítače náprav a dokončují se aktivity prováděné v uplynulých letech pro zařízení RBC (radiobloková centrála) pro traťovou část systému ETCS. Vzhledem k těmto i dříve nabytým zkušenostem a odborným předpokladům platí, že pracoviště je i v navazujícím střednědobém horizontu připravené nabízet služby hodnocení bezpečnosti i pro nejsložitější známá zabezpečovací zařízení. VUZ plánuje i pokračování v hodnocení bezpečnosti nového typu elektronického staničního zabezpečovacího zařízení a přejezdového zabezpečovacího zařízení.
A dalším velkým tématem, které hýbá odbornou veřejností, je implementace systému ETCS. Pro systém ETCS se na pracovišti budou provádět práce související se zástavbami palubních částí systému ETCS na drážní vozidla a ve hře je rovněž generické hodnocení bezpečnosti nového produktu palubní část systémů. 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Do provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCSDo provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCS

25.4.2022 - Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha úspěšně dokončilo certifikaci evropského vlakového zabezpečovače ETCS u prototypového vozidla řady 362 WTB pro České dráhy. Současně od Drážního úřadu obdrželo konečné… »

Přesun vrtné soupravy na stavbě v BrněPřesun vrtné soupravy na stavbě v Brně

4.4.2022 - Nebývá obvyklé, aby se železniční nákladní doprava ve větší míře podílela na modernizaci silniční infrastruktury. Jedinou výjimkou, která svým objemem a rozsahem stojí za zmínku, je přeprava cementu na modernizaci dálnice… »

ČD-IS vybaví wi-fi i RegioNovyČD-IS vybaví wi-fi i RegioNovy

24.3.2022 - Společnost ČD - Informační Systémy loni vybavila technologií pro příjem wi-fi 82 jednotek CityElefant a 39 dvou- a třívozových jednotek RegioNova. Celkem České dráhy do vybavení regionálních vozidel wi-fi v roce 2021 investovaly… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika